Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PODGÓRZYN Z/S W PODGÓRZYNIE

§l

l. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali, uczący się lub pracujący na terenie Gminy.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się zobowiązany jest do;

– okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki

– wypełnienia karty zapisu i zobowiązania się do przestrzegania regulaminu

4. Za czytelników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie.

5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.

§2

l. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do trzech woluminów.

2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres do jednego miesiąca.

3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyznaczyć inny termin zwrotu książek, szczególnie bardzo poczytnych i lektur.

4. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§3

l. Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:

– indywidualne upomnienie na piśmie, lub telefoniczne, którego koszt ponosi
czytelnik

-zastosowanie sankcji finansowych,

-czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z wypożyczalni,

-wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych
Czytelnik jest zobowiązany;

-odkupić książkę i opłacić koszt jej oprawy, lub

-opłacić koszt naprawy książki, lub

zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę w wysokości rzeczywistej wartości ,a w przypadku książki „starej” -20 zł

3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego.

§4

Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.01 1997 roku (Dz.U. Nr133, poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do rejestracji wypożyczeń, statystyki bibliotecznej i egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W GBP GMINY PODGÓRZYN z/s W PODGÓRZYNIE

§1

Zasady ogólne

1. Korzystanie z komputera i z Internetu służy przede wszystkim do celów Informacyjnych.

2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy Biblioteki.

3. Użytkownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. Podczas używania stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz korzystania
z telefonów komórkowych , palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

5. Użytkownikowi nie wolno:

– korzystać z komputera bez zgody i obecności pracownika

– instalować własnego oprogramowania

– zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku

twardym komputera

– przechowywać na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych

– używać dyskietek i płyt CD-ROM nieznanego pochodzenia.

6. Korzystanie z Internetu w czasie jednej godziny jest bezpłatne.

§2

Korzystanie z dostępu do Internetu

1.Korzystanie z Internetu jest usługą bezpłatną.

2. Czas pracy na stanowisku internetowym ograniczony jest do jednej godziny. W przypadku braku oczekujących można go przedłużyć.

3. Wyniki poszukiwań można wydrukować za zgodą pracownika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

4. Wyniki poszukiwań można przegrywać jedynie na dyskietki wiadomego pochodzenia.